Adatvédelem

Grund Színház adatvédelmi tájékoztatója

A Grund Színház Kft. személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatója A személyes adatainak bizalmas kezelése és védelme nagyon fontos a számunkra.

A Grund Színház

székhelye: Budapest 1072 Rákóczi út 40. IV./20.
telefonszáma: +36 70 422 8807
email címe: info@grundszinhaz.hu
weboldala: www.grundszinhaz.hu
a vállalkozás nyilvántartási száma: 01-09-208218
képviselő neve: Arany Brigitta
képviselő e-mail címe: info@grundszinhaz.hu
képviselő telefonszáma: +36 70 422 8807

a személyes adatokat az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR, (EU) 2016/679 rendelet), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,  és egyéb jogszabályok rendelkezései alapján kezeli, és gondoskodik a kezelt személyes adatok biztonságáról. E tájékoztató a Grund Színház weboldalán érdeklődő és jelentkező természetes személyek, valamint nem természetes személyek képviselői és kapcsolattartói (továbbiakban ’érintettek’), személyes adatainak kezelését részletezi.

 

Kurzuson résztvevők személyes adatainak kezelése

A kezelt személyes adatok köre: A Grund Színház az érintettek nevét, címét, adószámát, e-mail címét szerződéskötéshez és számlázáshoz használja

Az adatkezelés jogalapja: A Grund Színház az érintettek személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz olyan szerződés megkötése és teljesítése céljából kezeli, amelyben az érintett az egyik fél. A személyes adatok forrása minden esetben az érintett, aki a személyes vagy a honlapon való jelentkezéskor a személyes adatait a Grund Színház rendelkezésére bocsátja.

Az adatkezelés célja: A Grund Színház az érintettek személyes adatait az érintettekkel való szerződéskötés és számlázás céljából, és szigorúan az ahhoz szükséges mértékben kezeli.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a szerződésből eredő igények Ptk. 6:22. § (1) szerinti elévüléséig (legkésőbb az engedményezést követő 5 év+30 nap), illetve az esetleges jogvita lezárásáig.

 

Érdeklődők és a kurzusainkon résztvevő személyek személyes adatainak kezelése

A kezelt személyes adatok köre: A Grund Színház az érintettek

– nevét,
– telefonszámát,
– email címét kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: A Grund Színház az érintettek személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A személyes adatok forrása minden esetben az érintett, aki a honlapon való jelentkezéskor a személyes adatait a Grund Színház rendelkezésére bocsátja.

Az adatkezelés célja: A Grund Színház az érintettek személyes adatait az érintettekkel való kapcsolattartás és információcsere céljából, és szigorúan az ahhoz szükséges mértékben kezeli.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Adattovábbítás, adatkezelés címzettje: A Grund Színház a személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor visszavonható, az érintettek a kezelt személyes adataikkal kapcsolatban bármikor kérelmezhetik a Grund Színház a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen, és élhetnek az adathordozáshoz fűződő jogukkal az Általános adatvédelmi rendelet szabályai alapján.

A Grund Színház alaptevékenysége nem jár olyan adatkezelési művelettel, amelyek érintettek rendszeres és szisztematikus nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, illetve nem kezel különleges személyes adatokat, ezért adatvédelmi tisztségviselő kinevezése nem szükséges. Ettől függetlenül az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos kérdéssel, kéréssel és panasszal a Grund Színházhoz vagy annak képviselőjéhez fordulhatnak a fenti elérhetőségek bármelyikén.  Továbbá az érintettek panasszal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf.: 5.), illetve személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak a Grund Színház általi megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak és kártérítést követelhetnek.

Budapest, 2020. január  25.